Selectează o Pagină

ANUNȚ

Primăria comunei Nicolae Bălcescu  , județul  Constanța organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de  secretar general al comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța – perioada nedeterminată ,compartiment –secretar.

Consursul se organizează la sediul primăriei  comunei Nicolae Bălcescu , jud. Constanța , la data de 4 octombrie 2019, ora 10,00-proba scrisă. și 9 octombrie .2019, ora 10,00  -interviul .

 

            Condiții de participare  :

Condiţiile  de participare

– studii universitare de licență  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate  juridică , administrativă sau științe politice ;

– studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau  în specialitatea studiilor necesare  ocupării funcției publice  sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor  art. 153, alin.2 din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

– vechime în specialitate a studiilor necesare exercitării funcției publice:minim 5 ani;

 

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);

b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

 

În situaţia prevăzută la alin. (1), ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei se face pe perioadă nedeterminată, cu obligaţia absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de master, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, în termen de 4 ani de la data numirii, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  perioada  4.09.2019- 23.09.2019 inclusiv .

Dosarul de înscriere trebuie să conțină , în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 cu excepția termenului prevăzut la alin.(1).

Condițiile de participare , bibliografia și atribuțiile  prevăzute în fișa postului precum și alte date  necesare desfășurării concursului  se  afișează  pe pagina de internet  a primăriei comunei Nicolae Bălcescu, jud. Constanța .

Observații  suplimentare  : Petcu  Lilieana –inspector -tel  :0241257016, fax : 0241257333 , sau la  e-mail  : relatii_public@primaria-nbalcescu.ro

BIBLIOGRAFIA

  • Ordonanța de urgență 57 din 2019 privind Codul Administrativ
  • Constituția României
  • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată
  • Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare ;
  • Legea nr.18/1991 (r2) a fondului funciar
  • Legea 24/2000 (r2) privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  • Legea nr.287/2009 (r) privind Codul civil (Cartea A III-A –Titlul III, Titlul VI,Titlul VII și Titlul VIII și Cartea AVI-A –Titlul I, Titlul II, Titlul  III )
  • Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  • Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România